ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข "เรื่อง...จัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย"

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-08-22 09:19
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ รปภ....
- bytes
ดาวน์โหลด
587 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
300

  

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง จัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
--------------------------------------------
  

 

          ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ (ตามข้อกำหนดการจ้างงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 5 หน้า) โดยจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 (12 เดือน) ราคากลางการจัดจ้างเป็นเงิน 1,080,778.08 บาท บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดตามข้อกำหนด ดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

    1.1ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด,บริษัทจำกัดและได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับจ้างในด้านรักษาความปลอดภัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นซองใบเสนอราคา    

    1.2ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่เสนอราคา

    1.3ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเปรียบเทียบราคากับ สวรส.

    1.4ผู้เสนอราคาต้องไม่มีรายชื่อเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช.

    1.5ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

    1.6ผู้เสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

    1.7ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาคู่สัญญาโดยตรงในการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ไม่เกิน 3  ปีนับถึงวันยื่นเอกสารใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ผลงาน


2.หลักฐานการเสนอราคา

   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ดังนี้

    2.1กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

   (ก)ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการ รับรองสำเนาถูกต้อง อายุไม่เกิน 3 เดือน

   (ข)บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจกระทำการ รับรองสำเนาถูกต้องซึ่งมีอายุ      ไม่เกิน 3  เดือน

   2.2สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรับรองสำเนาถูกต้อง


   2.3หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือนำใบเปรียบเทียบราคามายื่นแทน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง

   2.4หนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาคู่สัญญาตามข้อ 1.6  รับรองสำเนาถูกต้อง


3.ลักษณะของงานที่จัดจ้าง

            สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดตามข้อกำหนดการจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10 กันยายน 2556 เวลา 16.30 น.

           ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ประสงค์จะเข้าดูสถานที่ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารอาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 0 2832 9200 ต่อ 9901

4.ระยะเวลาการดำเนินงาน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อกำหนดการจ้างงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 โดยมีกำหนด 12 เดือน


5.การจ่ายเงิน     

สวรส. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างตามสัญญาที่ตกลงกันออกเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน ในแต่ละงวดเดือนนั้นจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 

6.การดำเนินงาน

6.1ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมซองราคา โดยแยกเอกสารดังนี้

     ซองที่ 1 ซองใบเสนอราคา (ใบเสนอราคาใช้รูปแบบของ สวรส.)

     ซองที่ 2 ซองเสนอเอกสารสำคัญของผู้เสนอราคา เช่น เอกสารการจัดตั้งบริษัท เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท (หนังสือรับรอง) หนังสือบริคณห์สนธิ ภ.พ.20 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ

     ซองที่ 3 เอกสารผลงาน

6.2ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  โดยต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทแยกเป็นรายงวดและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา


7. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

สวรส. จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดหาเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้


8.  การทำสัญญา

    1.  ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบของ สวรส. ภายในเวลาที่ สวรส. แจ้งไป ถ้าผู้เสนอราคาได้ถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทำสัญญาตามกำหนด สวรส. จะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน                 
                                                                                                                     
    2. กรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ สวรส. ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในกำหนดได้ และขอเลื่อนกำหนดไป ไม่ถือว่าการเลื่อนเวลาลงนามในสัญญาเป็นข้อผิดเงื่อนไข และหากได้มีการลงนามในเวลาต่อมา และผู้เสนอราคามิได้มาทำสัญญาภายในเวลาที่ขอเลื่อนไปจะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน

    3. ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องวางหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของราคาในสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

        3.1 เงินสด

        3.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

        3.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

       หลักประกันตามข้อ 3.1- 3.3 จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการคัดเลือกพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว


                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556

                                                                                                                  สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล
 
                                                                                                 (ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล)
                                                                                                       ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผู้เสนอราคาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ งานจัดซื้อ (ฐานิตา) โทร 0 2832 9227                          

หรือ ดาวน์โหลดจากลิ้งก์ด้านล่าง  ภายในวันที่   10 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น.

  
                                                                                               

 

     

AttachmentSize
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างงานรักษาความปลอดภัย..pdf195.37 KB
TOR งานรักษาความปลอดภัย.pdf127.69 KB
ใบเสนอราคา งานรักษาความปลอดภัย..pdf95.44 KB