สพคส. ประกาศจัดจ้างทำโครงการ กระบวนการสื่อสารฯ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-04-13 22:54
Default image
จำนวนผู้อ่าน
117


ประกาศสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง  คัดเลือกผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำและดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสื่อสาร การสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ


_________________________________________________________________________________________________________

ด้วยสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (สพคส.) มีความประสงค์จัดจ้างจัดทำโครงการ กระบวนการสื่อสาร การสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะคัดเลือกราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ     ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (สพคส.) ณ วันประกาศเผยแพร่การคัดเลือกราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกราคาจ้างครั้งนี้
 
กำหนดวันเสนอราคา

          ผู้สนใจ  ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดในการคัดเลือกผู้รับจ้างดำเนินการ และจัดทำแผนงาน/โครงการกระบวนการสื่อสาร การสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ  ได้ที่

          สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ ชั้น ๓  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซอยสาธารณสุข ๖ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี    จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๘๓๒ ๙๒๙๐

          ตั้งแต่วันที่ 1๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ในเวลาราชการ  และรับฟังการชี้แจงรายละเอียดประกอบการคัดเลือกผู้รับจ้าง ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.   ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร ชั้น ๓  อาคารสุขภาพแห่งชาติ  ซอยสาธารณสุข ๖ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)  ถนนติวานนท์  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐   (ผู้ที่ไม่เข้ารับฟังการชี้แจงครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิเข้ายื่นซองคัดเลือกผู้รับจ้าง ฯ)        
                 
          กำหนดรับซองเสนอราคาคัดเลือกผู้รับจ้าง วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑6.๓๐ น.   ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (สพคส.) ชั้น ๓  อาคารสุขภาพแห่งชาติ  ซอยสาธารณสุข ๖   (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)  ถนนติวานนท์  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาซองด้านเทคนิค ในวันอังคารที่  ๑๕  พฤษภาคม  2555   โดยผู้ที่มีสิทธิเสนอราคาจะต้องนำเสนอรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม กระบวนการการสื่อสาร   การสร้างการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพของผู้เสนอราคา  นำเสนอต่อคณะกรรมการในวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  พฤษภาคม  2555 เวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๐.๓๐  น. ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร  ชั้น ๓  อาคารสุขภาพแห่งชาติ  ถนนติวานนท์  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะพิจารณาผลการคัดเลือกในวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น. เป็นต้นไปและประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกราคาครั้งนี้ในวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕