สวรส. ประกาศจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-04-02 10:45
Default image
จำนวนผู้อ่าน
316

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะดำเนินการรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญด้าน Hardware , Software และ Network
3. ถ้ามีประสบการณ์ในการดูแล และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  โดยจะต้องมาปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการทุกวัน
1.2 งานที่ต้องดำเนินการได้แก่
   1.2.1 บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ชนิดพกพา  และเครื่องพิมพ์ เพื่อเป็นการป้องกันการชำรุดเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อพร้อมทั้งป้องกันและการแก้ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์  
   1.2.2 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผิดปกติ เช่น เครื่องติดไวรัส Malware Spyware  และอื่น ๆ พร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ
   1.2.3 วิเคราะห์ ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ชนิดพกพา และเครื่องพิมพ์ให้สามารถใช้งานได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สวรส. ได้ตามปกติได้แก่การดูแลโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การล้างเครื่อง และการลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อให้พร้อมใช้งาน  การดูแลโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ  และโปรแกรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยสารสนเทศ สวรส.
   1.2.4 ปรับปรุงโปรแกรม และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Upgrade) ตามตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยสารสนเทศ
   1.2.5 ติดตั้ง เคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการตามที่หัวหน้าหน่วยสารสนเทศ สวรส. มอบหมายเป็นครั้งคราว
   1.2.6 ประสานงานการจัดประชุม การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน และงานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยสารสนเทศ สวรส.
1.3 จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานการเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยในการบันทึกจะต้องระบุวัน เวลาที่เข้าปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้กระทำ ส่งให้หน่วยสารสนเทศ สวรส.
1.4 จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประวัติการบำรุงรักษาของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นรายเดือนจัดส่งให้หน่วยสารสนเทศ สวรส.
1.5 จัดทำรายงานขั้นตอน วิธีการโดยละเอียด สำหรับกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  ทั้งนี้เพื่อให้ สวรส. เก็บไว้เป็นข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขในภายหน้าได้

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนทหารกองเกิน (สำหรับผู้สมัครชาย) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หลักฐานการศึกษา คือ
        ก. ใบรายงานผลการศึกษา
        ข. ใบประกาศนียบัตร
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2832 9200 ต่อ 9227 (ฐานิตา) E-mail : hsri@hsri.or.thสามารถยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 19 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ และสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.hsri.or.th/files/ict-application.pdf
คณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และจะสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป