สวรส. ประกาศจัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-03-14 16:43
Default image
จำนวนผู้อ่าน
54

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง จัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
------------------------------------------------------


ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ตามข้อกำหนดการจ้างงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 5 หน้า) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 (6 เดือน) โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดตามข้อกำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด,บริษัทจำกัดและได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับจ้างในด้านรักษาความปลอดภัยมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี นับแต่วันที่ยื่นซองใบเสนอราคา      
1.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่เสนอราคา
1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเปรียบเทียบราคากับ สวรส.
1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  
1.5 ผู้เสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
1.6 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองผลงานซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงในการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร ตั้งแต่ 6 ชั้นขึ้นไป หรือพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 9,000 ตารางเมตร ไม่เกิน 3  ปีนับถึงวันยื่นเอกสารใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ผลงาน


2. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ดังนี้

2.1 กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการ รับรองสำเนาถูกต้อง อายุไม่เกิน 3 เดือน
(2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจกระทำการ รับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3  เดือน


2.2 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือนำใบเปรียบเทียบราคามายื่นแทนให้ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 สำเนาหนังสือรับรองผลงาน ตามข้อ 1.6  รับรองสำเนาถูกต้อง

3. ลักษณะของงานที่จัดจ้าง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย อาคารสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดตามข้อกำหนดการจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2555

4. ระยะเวลาการดำเนินงาน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อกำหนดการจ้างจ้างรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 โดยมีกำหนด 6 เดือน

5. การจ่ายเงิน           
สวรส. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างตามสัญญาที่ตกลงกันออกเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน ในแต่ละงวดเดือนนั้นจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

6. การดำเนินงาน
6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมซองราคา โดยแยกเอกสารดังนี้

ซองที่ 1 ซองใบเสนอราคา (ใบเสนอราคาใช้รูปแบบของ สวรส.)
ซองที่ 2 ซองเสนอเอกสารสำคัญของผู้เสนอราคา เช่น เอกสารการจัดตั้งบริษัท เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท (หนังสือรับรอง) หนังสือบริคณห์สนธิ ภ.พ.20 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ
ซองที่ 3 เอกสารผลงาน

6.2  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 20 มีนาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  โดยต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทแยกเป็นรายงวดและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
สวรส. จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดหาเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

8.  การทำสัญญา
1.  ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบของ สวรส. ภายในเวลาที่ สวรส. แจ้งไป ถ้าผู้เสนอราคาได้ถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทำสัญญาตามกำหนด สวรส. จะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน                                                                                                                                          
2. กรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ สวรส. ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในกำหนดได้ และขอเลื่อนกำหนดไป ไม่ถือว่าการเลื่อนเวลาลงนามในสัญญาเป็นข้อผิดเงื่อนไข และหากได้มีการลงนามในเวลาต่อมา และผู้เสนอราคามิได้มาทำสัญญาภายในเวลาที่ขอเลื่อนไปจะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
3.   ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องเข้ามาศึกษา เรียนรู้สถานที่ สภาพแวดล้อม และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสุขภาพแห่งชาติ ล่วงหน้าภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก สวรส.
4.   ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องวางหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของราคาในสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
    4.1 เงินสด
    4.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
    4.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ
หลักประกันตามข้อ 4.1- 4.3 จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการคัดเลือกพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ผู้เสนอราคาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ งานจัดซื้อ (ฐานิตา)  โทร 02 832 9227 ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2555 หรือ หรือ download

                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 12  มีนาคม  2555

                                                                               นายพงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข

                                                                            (นายพงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข)
                                                                     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข