ประกาศผลการจัดจ้างผลิตเอกสารวิชาการในโครงการจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติงาน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-09-29 14:52
Default image
จำนวนผู้อ่าน
70

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง ผลการจัดจ้างผลิตเอกสารวิชาการในโครงการจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติงาน
ตามกลุ่มภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะที่ 2
---------------------------------------------------------------


    ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศดำเนินการจัดจ้างผลิตเอกสารวิชาการในโครงการจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะที่ 2 ดังรายละเอียดประกาศของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที่ 14 กันยายน 2554 นั้น

สวรส. ขอเรียนว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคาจำนวน 4 รายได้แก่ 1)บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 2)ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ 3)บริษัท บูเลติน จำกัด 4)ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพัฒนไพศาล

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทั้ง 4 รายและพบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเปิดซองเสนอราคาและพิจารณาผลงานตัวอย่างหนังสือที่บริษัทเคยได้ออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์ ผลปรากฏว่าบริษัท บูเลติน จำกัด  เสนอราคามาไม่เกินจากวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ และพิจารณาผลงานตัวอย่างดูรายละเอียดของกระดาษที่จัดพิมพ์แล้วดีกว่าซึ่งเป็นประโยชน์กับ สวรส. ในการจ้างครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นควรจ้างดำเนินการผลิตเอกสารวิชาการในโครงการจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในครั้งนี้จาก บริษัท บูเลติน จำกัด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                        ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน  2554    (นายจเร  วิชาไทย)
         ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข