สวรส. มีความประสงค์จัดจ้างผลิตเอกสารวิชาการ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-09-14 10:07
Default image
จำนวนผู้อ่าน
169

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรือง จัดจ้างผลิตเอกสารวิชาการในโครงการจัดการความรู้
และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : ระยะที่ 2

------------------------------------------------------


          ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างผลิตเอกสารวิชาการในโครงการจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นชุดหนังสือจำนวน 6,000 เล่ม แผ่นพับจำนวน 6,000 แผ่น พร้อมทำสำเนาและสกรีน CD จำนวน 6,000 ชุด (ตามข้อกำหนดการจ้างจำนวน 2 หน้า..**download**) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดตามข้อกำหนดดังนี้


1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.2 เป็นผู้มีอาชีพในการดำเนินธุรกิจในการจ้างครั้งนี้
1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเปรียบเทียบราคากับ สวรส.
1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้  หลักฐานการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณาด้วย
1.5 กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจกระทำการรับรองสำเนาถูกต้อง

1.6 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รับรองสำเนาถูกต้อง
1.7 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือกระทำการแทนให้ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง

2. ลักษณะของงานที่จัดจ้าง
          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างผลิตเอกสารวิชาการในโครงการจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะที่ 2 รายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดการจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กันยายน2554

3. การดำเนินงาน
3.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมซองราคา โดยแยกเอกสารดังนี้
ซองที่ 1 ซองใบเสนอราคา (ใบเสนอราคาใช้รูปแบบของบริษัท) ต้องกำหนดวันที่ยืนราคาไว้ด้วย
ซองที่ 2 ซองเสนอเอกสารสำคัญของผู้เสนอราคา เช่น เอกสารการจัดตั้งบริษัท เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท (หนังสือรับรอง) หนังสือบริคณห์สนธิ ภ.พ.20 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ
ซองที่ 3   ตัวอย่างหนังสือที่บริษัทเคยได้ออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์จำนวนไม่ต่ำว่า 3 เล่ม
3.2    ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาภายในวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
สวรส. จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดหาเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

5. การติดต่อประสานงาน
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 หากสนใจจะเสนอราคา สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2832 9227 (ฐานิตา) ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                             

ประกาศ ณ วันที่  14  กันยายน  2554

                             (นายพงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข)
                           ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข