ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
uraiwan
เมื่อวันที่
2019-07-31 10:26
ระยะเวลา
31 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562
Default image
จำนวนผู้อ่าน
10

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีการจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้กับข้าราชการ เพื่อจัดส่ง   แหล่งทุน จำนวน ๑๐ เรื่องๆ ละ ๕ เล่ม รวม ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๔๐.๐๐บาท (เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นั้น

                   งานจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้กับข้าราชการ ของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. พี. สุทธิพงษ์ ก๊อบปี้ แอนด์ เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๔๐.๐๐บาท (เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

                                                          ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

                                                                          จเร  วิชาไทย

                                                                       (นายจเร    วิชาไทย)

                                                    ผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

                                                    ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข