ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากร หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน ๒ จังหวัดนำร่อง (จังหวัดพิษณุโลก เขตสุขภาพที่ ๒ และศรีสะเกษ เขตสุขภาพที่ ๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
uraiwan
เมื่อวันที่
2018-11-01 17:27
ระยะเวลา
01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 08 พฤศจิกายน 2561
Default image
จำนวนผู้อ่าน
24

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากร

หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน  ๒ จังหวัดนำร่อง (จังหวัดพิษณุโลก เขตสุขภาพที่ ๒

และศรีสะเกษ เขตสุขภาพที่ ๑๐)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้มีการจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน ๒ จังหวัดนำร่อง (จังหวัดพิษณุโลก เขตสุขภาพที่ ๒ และศรีสะเกษ เขตสุขภาพที่ ๑๐) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

                   งานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน ๒ จังหวัดนำร่อง (จังหวัดพิษณุโลก เขตสุขภาพที่ ๒ และศรีสะเกษ เขตสุขภาพที่ ๑๐) จำนวน ๑ งาน ของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวพุดตาน พันธุเณร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

                                                          ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

                                      จเร    วิชาไทย

                                      (นายจเร    วิชาไทย)

                                                    ผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

                                                    ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข