ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
uraiwan
เมื่อวันที่
2018-10-09 18:07
ระยะเวลา
09 ตุลาคม 2561 ถึง 18 ตุลาคม 2561
Default image
จำนวนผู้อ่าน
25

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีการจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม รายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลบริการสุขภาพ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลบริการสุขภาพ ในระบบประกันสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๕.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) นั้น

                   งานจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลบริการสุขภาพ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลบริการสุขภาพ ในระบบประกันสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. พี. สุทธิพงษ์ ก๊อบปี้ แอนด์ เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๕.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

                                                          ประกาศ ณ วันที่  ๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                                                                        จเร  วิชาไทย

                                                                    (นายจเร    วิชาไทย)

                                                    ผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

                                                    ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข