ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
temsiri
เมื่อวันที่
2018-05-01 15:54
ระยะเวลา
01 พฤษภาคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
30

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

              เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล จำนวน  ๑  ชุด ประกอบด้วย

                   ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูล (File Server)  จำนวน ๑ เครื่อง

                   ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองข้อมูล (Backup Server)  จำนวน ๑ เครื่อง

                   ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับป้องกันการเสียหายของข้อมูล (Antivirus Server) จำนวน ๑ เครื่อง

                   ๔. อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Tape Backup) จำนวน ๑ เครื่อง

และ              ๕. ชุดพัดลมระบายอากาศตู้เก็บคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด

             ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๓,๕๗๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                              ประกาศ ณ วันที่  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                             พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

                                                                         (นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

                                                         รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข