สวรส. ขอเชิญส่งข้อเสนอ/ความต้องการการวิจัย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-12-11 14:31
สวรส. ขอเชิญส่งข้อเสนอ/ความต้องการการวิจัย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
189.21 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
476.5 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
2798

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ทบทวนสถานการณ์ระบบสุขภาพไทย รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาสุขภาพคนไทยภายใต้บริบทสังคมโลกาภิวัฒน์ทำให้สามารถเสนอช่องว่างความรู้และขอบเขตประเด็นวิจัยระบบสุขภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2558-2562 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ (กรอบการสนับสนุนงานวิจัย)

          สวรส.จึงขอเชิญชวนให้นักวิจัย นักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยต่างๆ และสังกัดอื่นๆ ส่งข้อเสนอ/ประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับช่องว่างความรู้ และขอบเขตประเด็นวิจัยระบบสุขภาพดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญและความสนใจของท่านด้วย เพื่อเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยต่อไป โดยขอให้ส่งมายัง สวรส.ผ่านทาง concept_hsri@hsri.or.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยขอให้ส่งรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี้

 

 1. Concept Paper (ที่ระบุหน่วยงานที่คาดว่าจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้ด้วย) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร "TH SarabunPSK 16" และระบุระยะเวลาที่มีความพร้อมดำเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างปีงบประมาณ 2559 และ/หรือ 2560
   
 2. การคำนวณงบประมาณที่ต้องการเบื้องต้น รายละเอียดในเอกสารแนบ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
   
 3. ประวัติและผลงานผู้วิจัย (ถ้ามี)
   
 4. หนังสือนำส่งของหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยที่ลงนามโดยหัวหน้าองค์กรถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข แสดงความต้องการงานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตนเอง (ถ้ามี)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.