ประกาศราคางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตของวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-02-21 14:28
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ 57-...
- bytes
ดาวน์โหลด
314 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
122

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

1. ชื่อโครงการการพัฒนาตัวแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตของวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน/ หน่วยงานเจ้าของโครงการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 2,500,000บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) .......21กุมภาพันธ์ 2557............................
            เป็นเงิน.........................2,500,000.................................................................บาท


        4. หมวดค่าตอบแทน...................................750,000........................................บาท
            4.1ประเภทนักวิจัย ..............สาขาสังคมวิทยา, จิตวิทยาสังคม....................
            4.2คุณสมบัติของนักวิจัย ........ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์.......
            4.3จำนวนนักวิจัย ................................4...............................................คน


        5. หมวดค่าจ้าง………………………………....…-........................…..................บาท


        6. หมวดค่าใช้สอย.................................. 1,750,000............................................บาท


        7. ค่าวัสดุ...............................................-........................................................... บาท


        8. ค่าครุภัณฑ์.............................................-....................................................... บาท


        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................................-........................................................ บาท


        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
            10.1จำนวน........................................-....................................................................คน
            10.2................................................-.....................................................................บาท


        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

     ............................. พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์............................................................


        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย   

 

Attachment Size
ราคากลาง.doc 35 KB

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

  • ประกาศราคางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตของวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.