ประกาศราคางานวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-01-09 12:02
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ 57-046...
- bytes
ดาวน์โหลด
350 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
116

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

                
        1. ชื่อโครงการโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยใน  

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ หน่วยงานเจ้าของโครงการกองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์(ในมูลนิธิแพทย์ชนบท)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 1,588,400บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) .......8 มกราคม 2557............................
            เป็นเงิน.........................1,588,400.................................................................บาท


        4. หมวดค่าตอบแทน....................................294,000........................................บาท
            4.1ประเภทนักวิจัย ..............สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์....................
            4.2คุณสมบัติของนักวิจัย .............การแพทย์พื้นบ้าน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก................
            4.3จำนวนนักวิจัย ................................4.................................................คน


        5. หมวดค่าจ้าง………………………………....…-….................................…..................บาท


        6. หมวดค่าใช้สอย.................................. 1,294,400............................................บาท


        7. ค่าวัสดุ...............................................-........................................................... บาท


        8. ค่าครุภัณฑ์.............................................-....................................................... บาท


        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................................-........................................................ บาท


        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
            10.1จำนวน........................................-....................................................................คน
            10.2................................................-.....................................................................บาท


        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

     ............................. ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์................................................................


        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย   

 

AttachmentSize
ราคากลาง.doc35.5 KB

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.