ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในหลักสูตรพัฒนานักวิจัยเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-01-04 06:24
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/draft...
- bytes
ดาวน์โหลด
327 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
232

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในหลักสูตรพัฒนานักวิจัยเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1

ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมในโครงการพัฒนานักวิจัยเขตสุขภาพ ในวันที่ 23-27 ธันวาคม พ.. 2556 ที่ผ่านมานั้น


 

บัดนี้ การอบรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาการคัดเลือกจากการนำเสนอกรอบแนวคิด (Concept Note) ของผู้เข้าร่วมการอบรมและประกาศผลการพิจารณาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.. 2556 โดยมีจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1

นาง

กานต์นะรัตน์

จรามร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19ปี

2

นางสาว

จุฑารัตน์

ภูมูลนา

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

การศึกษาเปรียบเทียบความเที่ยงตรง/แม่นยำในการวัดค่าการเดินคนปกติของเครื่องวิเคราะห์การเดินแบบสามมิติกับเครื่องวัดการเดินชนิด Tail gait

3

นางสาว

ฉัตรศิริ

เมฆวิวัฒนาวงศ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน

การศึกษารูปแบบคลินิก NCD คุณภาพของ รพสต./รพช./รพท./รพศ.

4

นพ.

ณรงค์

เห็นประเสริฐแท้

โรงพยาบาลราชบุรี

การพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำเขาปีน

5

นาย

ณัฐกฤษฏ์

ธรรมกวินวงศ์

โรงพยาบาลพิจิตร

แนวทางการพัฒนาคุณภาพในหน่วย ER รพ.ของรัฐในเขตเครือข่าย

6

นาง

นงลักษณ์

เทศนา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 .ขอนแก่น

การประยุกต์ใช้โปรแกรมป้องกันเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเพื่อป้องกันการป่วยเบาหวาน

7

นาย

นิยม

จันทร์แนม

โรงพยาบาลหาดใหญ่

การสังเคราะห์โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่12 ที่ได้รับประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

8

นาย

บงกฏ

พัฒนา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ผลการใช้SRM ในการทำแผนพัฒนาสุขภาพต่อการยกระดับการพัฒนา DHS

9

นาง

ประคอง

นาโพนทัน

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ผลการพัฒนาความร่วมมือในการรักษาต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่พยายามฆ่าตัวตายต่ออัตราการฆ่าตัวตายซ้ำ

10

นาย

ปราโมชย์

เลิศขามป้อม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข จ.ตาก เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน

11

นางสาว

ปาริชาต

สุวรรณผล

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

การพัฒนาระบบบริการการเตรียมความพร้อมคนพิการด้านการเคลื่อนไหวในการดำรงชีวิตอิสระ

12

นาง

พนัชญา

ขันติจิตร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
.อุบลราชธานี

การใช้ระยะเวลาในการรับส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี

13

นพ.

ภูวัต

จารุกำเนิดกนก

โรงพยาบาลเมตตาประชารัตน์ (วัดไร่ขิง)

วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตาในเขตสุขภาพ

14

ดร.ภญ.

มณฑกา

ธีรชัยสกุล

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

15

นาง

รุ่งทิวา

พานิชสุโข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ผลของการพัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่อคุณภาพของข้อมูลตามยุทธศาสตร์ของกทม.

16

นาง

ศรีวิภา

เลี้ยงพันธุ์สกุล

สำนักตรวจและประเมินผล
กระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 12

การศึกษาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้

17

นาง

สุธีร์ประภา

ถนอมวัฒนันต์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

การบริหารการจัดอัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพ

18

นาย

สุรศักดิ์

เสาแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ต้นทุน-ประสิทธิผลของการให้ยาละลายลิ่มเลือดในรพ.ปฐมภูมิ

19

นาย

อนันต์

อัครสุวรรณกุล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ประสิทธิผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ของเขตบริการที่12

20

นาย

อำนาจ

ธีบำรุง

โรงพยาบาลชาติตระการ จ.พิษณุโลก กลุ่มงานทันตกรรม

การเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการภายหลังการใส่ฟันเทียมในผู้สูงอายุโครงการฟันเทียมพระราชทาน


ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ท่าน จัดส่ง (ร่าง) แบบเสนอโครงการวิจัย ดังแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.. 2557 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเข้ารับการอบรมระยะที่ 2 ในวันที่ 20-24 มกราคม พ.. 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อไป

Donload Attachment ได้จากลิงกฺด้านล่าง

AttachmentSize
(draft)proposal_form_AHRF.doc45 KB

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.