สวรส. ประกาศรับผู้จัดการงานวิจัยจำนวน 1 อัตรา

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-06 15:10
Default image
จำนวนผู้อ่าน
278ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย  จำนวน  ๑ อัตรา


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

สวรส. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) สัญชาติไทย อายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป
2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง) และเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิจัยด้านสุขภาพ
3) เป็นผู้มีจริยธรรมและพร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือมีความผิดลหุโทษ
6) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพราะกระทำผิดวินัย

คุณสมบัติจำเพาะสำหรับตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย
1) มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
2) มีประสบการณ์ในการทำวิจัย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี (มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า ๓ ผลงาน)
3) มีความรู้เรื่องระบบสุขภาพ
4) มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การจับประเด็น การวางแผน ประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และการจัดการด้านอื่นๆ เป็นอย่างดี
5) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี หรือประสานงานกับต่างประเทศได้
6) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดีมาก
7) มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8) มีความสามารถในการสรรหานักวิจัยมาร่วมทำวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาได้


คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1) จบปริญญาเอกด้านนโยบายสาธารณะ
2) มีประสบการณ์การด้านการวิจัยเชิงระบบและนโยบาย
3) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
4) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL  ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า  ๖.๕  อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามตารางด้านล่าง (http://secure.vec.bc.ca/toefl-equivalency-table.cfm)

TOEFL PaperTOEFL CBT
The Computer-Based Test
TOEFL IBT
Internet-Based Test
IELTS
๕๕๐๒๑๓ – ๒๔๐๗๙ – ๙๕๖.๕


ขอบเขตความรับผิดชอบ
1. กำหนดขอบเขตแผนงาน/โครงการวิจัยต่างๆ ที่มีความซับซ้อนและจัดทำ Term of Reference (TOR)
2. ทำการทบทวน วิเคราะห์ เชื่อมโยงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายได้
3. จัดกระบวนการพัฒนาคำถามวิจัย/โจทย์วิจัย จัดหานักวิจัยให้ทำวิจัยตาม TOR ที่กำหนด ติดตามและประเมินผลงานวิจัย รวมถึงหาช่องทางนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
4. ติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์ของการวิจัยในประเด็นตามแผนยุทธศาสตร์ของ สวรส. ครอบคลุมในทุกมิติของระบบสุขภาพ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ระบบที่มีความซับซ้อน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
5. กำกับโครงการพร้อมกันหลายโครงการ และทำงานร่วมกับนักวิจัยที่หลากหลายลักษณะและระดับความสามารถ รวมถึงสื่อสารกับฝ่ายนโยบาย โดยสามารถเลือกใช้โอกาสที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการตัดสินใจทางนโยบายโดยใช้ความรู้
6. ร่วมกำหนดทิศทางในภาพรวม และบริหารโครงการหรืองานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนา สวรส. ให้สามารถบรรลุตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ให้คำปรึกษาและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
8. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ เพื่อสนับสนุนให้ สวรส. บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

เงื่อนไขการจ้างงานและเงินเดือน
1. สัญญาจ้างรายปี โดยมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน
2. เงินเดือน ๕๕,๙๐๐ บาทต่อเดือน พร้อมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน ๑ รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือรับรอง ๒ ฉบับ
4. ใบสมัคร พร้อม CV (แนบผลงานวิจัยหรืองานวิชาการ/สิ่งตีพิมพ์)
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส                
6. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน

ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถ. ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์  ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๓๔  โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑ ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ (ผู้สมัครสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้บนเว็บไซต์ สวรส. ดาวน์โหลด.)  คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและติดต่อเชิญมาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป และคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศนี้

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.