ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-28 15:24
Default image
จำนวนผู้อ่าน
61

                  ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

งานเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

--------------------------------------------------------------

             ตามที่ ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศเพื่อคัดเลือกจัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดังประกาศของ สวรส. ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และประกาศขยายเวลาลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น

            ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน ๙๓๗,๓๒๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

            ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.