สวรส. ประกาศรับสมัรคช่างประจำอาคาร

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-23 00:24
Default image
จำนวนผู้อ่าน
80ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างประจำอาคาร

ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะดำเนินการรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการตำแหน่งช่างประจำอาคาร จำนวน 1 อัตรา ดังนี้


ตำแหน่งช่างประจำอาคาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.  (ไฟฟ้าหรืออิเลคทรอนิก)
3. มีประสบการณ์งานด้านอาคาร ความสูงไม่ต่ำกว่า 6 ชั้น อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. ถ้ามีประสบการณ์เฉพาะในการดูแลอาคารสถานที่หรือห้องประชุมและมีที่พักใกล้อาคารสุขภาพแห่งชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word ,Excel
6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์  อดทน ตรงต่อเวลา รักงานบริการ  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. หากมีงานต่อเนื่องวันหยุดราชการหรือมีเหตุฉุกเฉินสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และพร้อมเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด  24  ชั่วโมง

รายละเอียดของงาน
1. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และระบบอิเลคทรอนิกส์ รวมถึงเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในและภายนอกอาคารให้สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ประสานงานและติดตามบริษัทที่มีข้อผูกพันการดูแลและบำรุงรักษาอาคารตามสัญญา
3. ดูแลและอำนวยความสะดวก ส่วนสำนักงาน งานห้องประชุมชั้น 6 และการใช้พื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. จัดทำรายงานการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนทหารกองเกิน (สำหรับผู้สมัครชาย)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หนักฐานการศึกษา คือ
    ..... ก. ใบรายงานผลการศึกษา
    ..... ข. ใบประกาศนียบัตร
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส

ผู้สนใจ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่
            สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ E-mail : sunisa@hsri.or.th โทรศัพท์ 0 2832 9234 สามารถยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ถึง 20 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ และสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่
www.hsri.or.th/files/application.zip


คณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และจะสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป
\

ประกาศ ณ วันที่  21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


                              ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์        
    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
    ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
           

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.