ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-21 11:14
Default image
จำนวนผู้อ่าน
43

               ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน

--------------------------------------------------------------

                    ตามที่ ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศเพื่อคัดเลือกจัดหาผู้ขายอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ดังประกาศของ สวรส. ลงวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๒ ราย นั้น

                    ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๕๔๓,๖๖๗ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

                    ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.