ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง...จัดหาผู้ขายอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนโดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-30 10:56
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/TOR...
- bytes
ดาวน์โหลด
222 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
58

 ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง จัดหาผู้ขายอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน                      

โดยวิธีคัดเลือก
-------------------------------------------------------


           ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดหาผู้ขายอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 หน้า และเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 หน้า โดยวิธีคัดเลือก โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียด ดังนี้

1.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1.1    ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันที่ยื่นซองเสนอราคา โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคาดังกล่าว
1.2    ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.3    ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพในการดำเนินธุรกิจในการจัดซื้อในครั้งนี้
1.4    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเปรียบเทียบราคากับ สวรส.
1.5    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
1.6    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
1.7    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลติ หรือบริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทยหรือตัวแทนจำหน่ายประจำประเทศไทย
1.8    ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์ในการขายอุปกรณ์ลักษณะเดียวกับที่นำเสนอ โดยมีการเอกสารนำมาแสดงอย่างน้อย 1 โครงการ
1.9    ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน สำหรับ สวรส. รวมถึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

2.    หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณาด้วย

2.1    นิติบุคคลจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก)    ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข)    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจกระทำการ รับรองสำเนาถูกต้อง

2.2    สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รับรองสำเนาถูกต้อง
2.3    หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ  (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือนำใบเปรียบเทียบราคามายื่นแทนให้ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง

3.    ลักษณะของงาน
       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดหาผู้ขายอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 หน้า และเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 หน้าที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  8 พฤศจิกายน 2556

4.    การดำเนินงาน

4.1    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมซองราคา โดยแยกเอกสารดังนี้
ซองที่ 1 ซองใบเสนอราคา โดยใช้ใบเสนอราคาใช้รูปแบบของ สวรส. และต้องเสนอพร้อมเอกสาร   โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 หน้า และเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 หน้า ของ สวรส. ที่ได้มีการลงนามยืนยันรับเงื่อนไขตามเอกสารแล้ว
ซองที่ 2 ซองเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค
ซองที่ 3 ซองเสนอเอกสารสำคัญของผู้เสนอราคา เช่น สำเนาบัตรประชาชน เอกสารการจัดตั้งบริษัท เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท (หนังสือรับรอง) หนังสือบริคณห์สนธิ ภ.พ. 20 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ
4.2    ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา
 

5.    หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
       สวรส. จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาจากคุณสมบัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา โดยจะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดหาเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

6.    การติดต่อประสานงาน
       ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 หากสนใจจะเสนอราคาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 832 9227 ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556เวลา 16.00 น.

                                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2556

                                                                                                                สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล
                                                                                            (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล)
                                                                                                  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง....

AttachmentSize
TOR Project Gateway.docx_.pdf96.32 KB
notice.pdf193.28 KB
Order.pdf96.49 KB
project.pdf99.02 KB

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.