สวรว. ประกาศ จ้างเหมางานรักษาความสะอาด อาคารสุขภาพแห่งชาติ - ครั้งที่ 2

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-09-20 15:21
Default image
จำนวนผู้อ่าน
28

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง จัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาด(2)
------------------------------------------------------

         ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ (ตามข้อกำหนดการจ้างงานรักษาความสะอาดจำนวน 6 หน้า) โดยจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 (12 เดือน) โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดตามข้อกำหนดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด,  บริษัทมหาชนจำกัด,  บริษัทจำกัด และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับจ้างในด้านรักษาความสะอาดมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี นับแต่วันที่ยื่นซองใบเสนอราคา
1.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่เสนอราคา
1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเปรียบเทียบราคากับสถาบันฯ
1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
1.5 ผู้เสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
1.6 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาคู่สัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารตั้งแต่ 6 ชั้นขึ้นไป หรือพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 9,000 ตารางเมตร ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันยื่นเอกสารใบเสนอราคา อย่างน้อย 2 ผลงาน

2. หลักฐานการเสนอราคา
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ดังนี้

2.1 กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการรับรองสำเนาถูกต้อง อายุไม่เกิน 3 เดือน
(2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจกระทำการ รับรองสำเนาถูกต้องซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
2.2 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรับรองสำเนาถูกต้อง
2.3 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือนำใบเปรียบเทียบราคามายื่นแทน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง
2.4 สำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาคู่สัญญา ตามข้อ 1.6 รับรองสำเนาถูกต้อง

3. ลักษณะของงานที่จัดจ้าง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาด อาคารสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดตามข้อกำหนดการจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น.
ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ประสงค์จะเข้าดูสถานที่ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารอาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2832 9200 ต่อ 9901  

4. ระยะเวลาการดำเนินงาน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อกำหนดการจ้างรักษาความสะอาดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 โดยมีกำหนด 12 เดือน

5. การจ่ายเงิน           
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างตามสัญญาที่ตกลงกันเป็นรายงวด งวดละเท่าๆ กัน ในแต่ละงวดเดือนนั้นจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำเอกสารส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

6. การดำเนินงาน
6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมซองราคา โดยแยกเอกสารดังนี้
ซองที่ 1  ซองใบเสนอราคา (ใบเสนอราคาใช้รูปแบบของ สวรส.)
ซองที่ 2 ซองเสนอเอกสารสำคัญของผู้เสนอราคา เช่น เอกสารการจัดตั้งบริษัท เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท (หนังสือรับรอง) หนังสือบริคณห์สนธิ ภ.พ. 20 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ
ซองที่ 3 เอกสารผลงาน
6.2 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทแยกเป็นรายงวดและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา
6.3 สวรส. จำทำการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสุจิตต์ ชั้น 4   เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
สวรส. จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดหาเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

8. การทำสัญญา
1.  ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบของ สวรส. ภายในเวลาที่ สวรส. แจ้งไป ถ้าผู้เสนอราคาได้ถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทำสัญญาตามกำหนด สวรส. จะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน                                                                                                                                           
2. กรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ สวรส. ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในกำหนดได้และขอเลื่อนกำหนดไปไม่ถือว่าการเลื่อนเวลาลงนามในสัญญาเป็นข้อผิดเงื่อนไขและหากได้มีการลงนามในเวลาต่อมาและผู้เสนอราคามิได้มาทำสัญญาภายในเวลาที่ขอเลื่อนไปจะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน                                                                                                           
3.  ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องวางหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของราคาในสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
    3.1 เงินสด
    3.2 เช็คที่ธนาคาร สั่งจ่ายให้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการ
    3.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ
หลักประกันตามข้อ 3.1- 3.3 จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจากวันที่ผู้ชนะการคัดเลือกพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ผู้เสนอราคาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ งานจัดซื้อ (ฐานิตา)  โทร 02 832 9227 ภายในวันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น.

Download รายชะเอียดได้จากที่นี่ หรือ http://www.hsri.or.th/files/cleaning_2.zip

                                   ประกาศ ณ วันที่  17  กันยายน  2555

                                    พงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข

                                  (นายพงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข)
                                 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.