สพคส. ยกเลิกประกาศโครงการสื่อสาร การสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-04-25 10:46
Default image
จำนวนผู้อ่าน
59

ประกาศสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ

ฉบับลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

________________________________________________________________________________________________

          ตามประกาศสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง คัดเลือกผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำและดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสื่อสาร การสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ นั้น

          คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบ “ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 พ.ศ. ....” ทำให้สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (สพคส.) ต้องยกเลิกโครงการสื่อสาร การสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ ในการนี้ สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (สพคส.) จึงขอยกเลิกการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำและดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสื่อสาร การสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายเทียม อังสาชน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบการเงิน การคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.