สสพ. ต้องการผู้ร่วมงานตำแหน่ง เลขานุการ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-04-24 14:13
Default image
จำนวนผู้อ่าน
77

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.) : เป็นเครือสถาบันซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สว รส.)ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.)โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคือการสร้างเครือข่ายการ เรียนรู้และปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ การสร้างและการจัดการความรู้เรื่องความพิการและคนพิการในสังคมไทยรวมทั้งการ จัดกระบวนการสื่อสารสังคมในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดการปรับทัศนะในสังคม และการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายในเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงาน ในตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติชั้น 3 ถ.ติวานนท์14 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี11000
อัตรา : 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน : งานประจำ

เงินเดือน : ขั้นต่ำตามวุฒิบวกประสบการณ์และความสามารถพิเศษ

สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่ โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพ

วันที่เริ่มงาน : 1 พฤษภาคม2555

 

รายละเอียดงาน :

 • มี ความสามารถในการปฏิบัตหน้าที่เลขานุการ เช่น การติดต่อนัดหมาย การประสานงาน การจดบันทึกการประชุม การควบคุมดูแลงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีความสามารถในการประสานงานด้านการประชุมสัมมนาต่าง ๆ เช่น การติดต่อโรงแรม ติดต่อวิทยากร และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 • มีทักษะการเป็นเลขานุการ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีระเบียบวินัยในการทำงาน

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการไม่น้อยกว่า 1 ปี

 4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power Point และ Internet) เป็นอย่างดี

 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 6. มีความกระตือรืนร้น ขยัน ตั้งใจ รอบคอบในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ดีและทำงานเป็นทีมได้

 7. สะดวกเรื่องการเดินทาง สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานเองได้

 8. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน นัดหมาย ทั้งทางโทรศัพท์ และ E-Mail

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

ประวัติส่วนตัว/ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/ หนังสือรับรองการผ่านงาน/ เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)/ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา / รูปถ่าย1 นิ้ว1 รูป

 

วิธีการสมัคร สนใจติดต่อ หรือเขียนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.)

เลขที่88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติชั้น 3 ถ.ติวานนท์14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี11000

หรือส่งResume (ประวัติพร้อมรูปถ่าย)มาตามที่อยู่ข้างต้น

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…..

โทรศัพท์/โทรสาร 02 - 832-9260 , 02 - 832 – 9261, 089 –521-0864
เวปไซต์ www.healthyability.com E-Mail : manisa2555@gmail.com
ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2555

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.