ประกาศ สวรส.มีความประสงค์เช่ารถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-01-06 10:04
Default image
จำนวนผู้อ่าน
45
ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง เช่ารถยนต์

-------------------------------------------------------          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  มีความประสงค์จะเช่ารถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ประจำ สวรส. และสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยเป็นงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไข การเช่ารถยนต์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จำนวน 7 หน้า แนบท้ายประกาศนี้

ผู้สนใจเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้


1.1 เป็นผู้มีอาชีพให้บริการเช่ารถยนต์
1.2 ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเปรียบเทียบราคากับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
1.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

ผู้สนใจเสนอราคาสามารถสอบถามหรือขอรับรายละเอียดได้ที่ งานจัดซื้อ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือ ดาวน์โหลดได้จากที่นี่ คลิก
โทร 0 2832 9227 (ฐานิตา) โดยสามารถเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2555
 


                           ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม 2554

               
                         (นายพงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข)
                                    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.