HA National Forum ครั้งที่ 13 วันที่13 -16 มีนาคม 2555

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-11-22 15:01
HA National Forum ครั้งที่ 13 วันที่13 -16 มีนาคม 2555
จำนวนผู้อ่าน
593

13th HA National Forum เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต
(Life as a Whole)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เตรียมจัดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 13 ในปี 2555 ภายใต้แนวคิดหลักคือ “เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต” (Life as a Whole) ระหว่างวันที่ 13 -16 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

การจุดประกายด้วย theme ของการประชุม HA National Forum ก่อให้เกิดความตื่นตัวและการนำแนวคิดใหม่เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติ การประชุมในแต่ละปี จึงเป็นโอกาสที่โรงพยาบาลต่างๆ จะได้นำผลงานจากการปฏิบัติตามแนวคิดเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการนำเสนอในห้องประชุมและในรูปแบบของโปสเตอร์ theme ย่อยของการประชุมจึงมีทั้งประเด็นใหม่ๆ และประเด็นที่จะมีการติดตามจากหัวข้อการประชุมที่ผ่านมา ได้แก่

  • Disaster Management
  • Patient Safety
  • Spirituality in Healthcare / Humanized Healthcare
  • Lean & Seamless Healthcare
  • Health Promotion & Primary Care

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงานเด่นของโรงพยาบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ โรงพยาบาลอื่นๆ โดยไม่จำกัดว่าจะสอดคล้องกับ theme ของการประชุมหรือไม่

ลักษณะผลงานที่นำเสนอจะมีสองลักษณะคือ (1) ผลงานที่เป็นการพัฒนาที่สามารถวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ หรือ (2) ผลงานการพัฒนาที่เน้นมิติทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมีลักษณะเรื่องเล่า ซึ่งผลงานแต่ละลักษณะจะมีการส่งสรุปผลงานที่แตกต่างกัน

รูปแบบการนำเสนอขอให้เป็นการนำเสนอด้วย โปสเตอร์ ซึ่งทางสถาบันจะคัดเลือกผลงานจำนวนหนึ่งขึ้นมานำเสนอบน mini-stage หรือในห้องประชุมร่วมด้วย

Download ข้อมูลรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.