ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่งช่างและฝ่ายทรัยยารบุลคลล

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-09-13 10:00
Default image
จำนวนผู้อ่าน
101


ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล และ ช่างประจำอาคาร
…………………………………………………………..          ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ๑.เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา  ๒.ช่างประจำอาคาร  จำนวน ๑ อัตรา  นั้น
 
          บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว

          ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕  ประกอบกับข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารบุคคล  พ.ศ.๒๕๓๖  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่ตำแหน่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลน.ส.วรัญญู  อัศวพุทธิ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
ช่างประจำอาคารสุขภาพแห่งชาตินายสุพัฒน์  ศรีเอี่ยมจันทร์๑๒ กันยายน ๒๕๕๔   ประกาศ ณ วันที่  ๙   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔


                (นายจเร    วิชาไทย)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
                                                      ปฏิบัติงานแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.