ร่วมงานกับเรา...ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-08-09 10:27
Default image
จำนวนผู้อ่าน
58

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535  มีสถานะเป็นนิติบุคคล  ที่มีภารกิจในการบริหารจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535  มีสถานะเป็นนิติบุคคล  ที่มีภารกิจในการบริหารจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑) มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ ๒๒ – ๓๐ ปี
๒) วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓) มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๒ ปี (หากมีประสบการณ์การด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
๔) มีทักษะในการประสานงาน บันทึกข้อมูล และมนุษย์สัมพันธ์ดี
๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่   เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือมีความผิดลหุโทษ
๗) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ    รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพราะกระทำผิดวินัย
๘) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ขอบเขตความรับผิดชอบ

๑) รับผิดชอบงาน การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ปรับตำแหน่ง ต่อสัญญาจ้าง
๒) รับผิดชอบงาน ด้านบันทึกสถิติ การขาดลามาสาย ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
๓) รับผิดชอบงาน ด้านจัดการสวัสดิการต่างๆ
๔) จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ และ อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
๕) งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะการจ้างงาน
สัญญาจ้างรายปี โดยมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน


เอกสารประกอบการสมัคร

๑) รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน ๑ รูป
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน
๔) หลักฐานการศึกษา คือ
        .......   ก. ใบรายงานผลการศึกษา
        .......   ข. ใบประกาศนียบัตร
๕) หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส               
 

ผู้สนใจ   ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่
     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)  ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ  ๘๘/๓๙ ถ. ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์  ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๐ ต่อ ๙๒๓๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑ ระหว่างวันที่  ๕ - ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔   ในวันและเวลาราชการ (สามารถ download  แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  www.hsri.or.th/files/application.zip หรือส่งใบสมัครมาที่ suvitchahsri.or.th)  คณะกรรมการฯ  จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและติดต่อเชิญมาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายจเร    วิชาไทย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.