สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อบุคคลเข้าทำงาน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-06-27 16:27
Default image
จำนวนผู้อ่าน
74

 ผลการคัดเลือกบุคคล

ตำแหน่ง  นักจัดการทั่วไป ๑ ตำแหน่ง ได้แก่
๑. นางสาวภูษณิศา  ตั้งปอง


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒ ตำแหน่ง ได้แก่
๑. นางสาวสุนา  จงสมบูรณ์กุศล
๒. นางสาวณัฐฏิการ์  ปิงขอด

 

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (สพคส.) เครือสถาบันของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซ.สาธารณสุข ๖ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.  หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.