ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งบรรณารักษ์

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-06-10 09:38
Default image
จำนวนผู้อ่าน
33

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

…………………………………………………………..

 

ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว

 

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕  ประกอบกับข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารบุคคล
พ.ศ.๒๕๓๖  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

 

 

 

ลำดับที่

ตำแหน่ง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

๑.

บรรณารักษ์

นายจักกฤช   พงษ์ทอง

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

 

 

ประกาศณวันที่ ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

 

 

(นายจเร   วิชาไทย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.