ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-06-02 11:10
Default image
จำนวนผู้อ่าน
64

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
…………………………………………………………..

          ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จำนวน  ๑ อัตรา  นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว

          ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕  ประกอบกับข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ.๒๕๓๖  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่ตำแหน่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนส.เบญญาภา บุญจันทร์๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

 

  
      
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายจเร   วิชาไทย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.