ร่วมงานกับ สพคส. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 ตำแหน่ง

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-05-31 16:07
Default image
จำนวนผู้อ่าน
158

ประกาศสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง   การรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา


        สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (สพคส.) จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ  สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นหน่วยงานกลไกระดับชาติ  ทำหน้าที่วางแผนการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศในระยะยาว และเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (สพคส.)  บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์  การวางแผนและการประเมินผล ด้านวิชาการสาธารณสุข และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม เพื่อคัดเลือกเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการสาธารณสุข

๑. วัตถุประสงค์ของ สพคส.

        สพคส. เป็นองค์กรที่จัดตั้งภายในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อรับผิดชอบในงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวบรวมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติต่อคณะกรรมการ เป็นต้น

๒.  ตำแหน่งที่รับสมัคร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการสาธารณสุข    จำนวน  ๒  อัตรา

๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๑) มีสัญชาติไทย 
๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๓) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งหยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  
๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 

๔.  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          ๔.๑  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑) รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  และจัดทำระบบและรวบรวมข้อมูลต่างๆด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
๒) งานด้านการสื่อสาร ติดตามสถานการณ์ ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานติดต่อประสานงานดับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) จัดทำรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง


         ๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑) อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ไม่เกิน 40 ปี
๒) วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท ด้านสาธารณสุข  ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี เรียนรู้อยู่เสมอ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
๔) มีทักษะในการสื่อสาร มีความอดทน อดกลั้น
๕) มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้
๖) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet เป็นอย่างดี
๗) มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพดี


         ๔.๓  คุณสมบัติที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

             ๑)  มีความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ
             ๒)  มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย
             ๓)  มีความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
             ๔)  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัย  หรือ
             ๕)  มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์  การจัดทำยุทธศาสตร์  การวางแผน และ
                   

๖.  เอกสารประกอบการสมัคร 


๑) รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน
๔) หลักฐานการศึกษา คือ
        .......   ก. ใบรายงานผลการศึกษา
        .......   ข. ใบประกาศนียบัตร
๕) หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส

ผู้สนใจ Download แบบฟอร์มใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ (www.hsri.or.th/files/application.zip) และส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และติดต่อเชิญมาสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป
 

สั่ง ณ   วันที่   30  พฤษภาคม   พ.ศ. 2554


          (นายเทียม  อังสาชน)
      ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ


 
 

ความคิดเห็น

ถือว่าเป็นการสรรหาบุคลากรที่ดีมากครับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.