ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้ประสานงานด้านนโยบาย

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-05-26 13:30
Default image
จำนวนผู้อ่าน
77

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

…………………………………………………………..

 ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
ผู้ประสานงานด้านนโยบาย จำนวน ๑ อัตรา คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน/ลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว

 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕  ประกอบกับข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารบุคคล
พ.ศ.๒๕๓๖  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ดังนี้ 

ลำดับที่

ตำแหน่ง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

๑.

ผู้ประสานงานด้านนโยบาย

นางสาวสุธีรา  อาจเจริญ

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

 

ประกาศณวันที่  ๒๖   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

 

 

(นายจเร   วิชาไทย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.