ประกาศผลการคัดเลือกเลขาผู้อำนวยการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2015-08-31 12:26
แท็ก 
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้อ่าน
87

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ที่   ๒๐  /  ๒๕๕๘
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เลขานุการผู้อำนวยการ


อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เลขานุการผู้อำนวยการ ตามความแจ้งแล้ว นั้น


บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้


นางสาวศศรส  แก้วเขียว

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข