ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงิน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2015-08-31 11:38
แท็ก 
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้อ่าน
102
ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ที่    ๑๘  /  ๒๕๕๘
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน


อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ตามความแจ้งแล้ว นั้น


บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่ ๑  นางสาววัชรี  ชูวงศ์
ลำดับที่ ๒  นางสาวธมนรัตน์  ภคทองไพโรจน์

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

หมายเหตุ : สวรส.จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ ไม่เกิน ๑ ปี ยกเว้นเห็นสมควรยกเลิกบัญชีก่อนกำหนดเพื่อเปิดสอบใหม่

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๘     สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข