สวรส. รับสมัคร 2 ตำแหน่ง แม่บ้านและการเงิน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-12 10:57
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
108.26 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
89.78 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
322

           ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยสนับสนุนทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน แม่บ้าน ดังรายละเอียดประกาศดังนี้

 

Download : ใบสมัคร

รายละเอียดตำแหน่งการเงิน

ราขละเอียดตำแหน่งแม่บ้าน

* สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๘๓๒-๙๒๖๕ หรือ Email: sutapat@hsri.or.th 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒