ราคากลางจ้างพิมพ์ชุดหนังสือ "Blue Rolling Dot" พร้อมกล่องบรรจุหนังสือทั้ง 8 เล่ม ในลักษณะ Box Set จำนวน 1,000 ชุด

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-05-10 11:04
แท็ก 
ระยะเวลา
10 พฤษภาคม 2559 ถึง 10 มิถุนายน 2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

   1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างพิมพ์ชุดหนังสือ"Blue Rolling Dot" พร้อมกล่องบรรจุหนังสือทั้ง 8 เล่ม ใน

             ลักษณะ  Box Set จำนวน 1,000 ชุด      

           /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานสร้างเสริมสมรรถนะบุคคลและสภาพแวดล้อมเพื่อการ

             ดำรงชีวิตในสังคมที่พึ่งพาตนเองได้

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
            เป็นเงิน 706,200 บาท (เจ็ดแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 สืบราคาจากผู้รับจ้างจำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (๑๙๙๓) จำกัด
  2. บริษัท ทริปเปิล เปเปอร์ กรุ๊ป จำกัด
  3. บริษัท ต้นเงินการพิมพ์ จำกัด

           5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

              5.1 (ลงชื่อ) …… อัปสร  จินดาพงษ์ …..

                               (นางสาวอัปสร  จินดาพงษ์)