ประกาศราคากลางจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-09-09 14:37
แท็ก 
ระยะเวลา
09 กันยายน 2558 ถึง 09 ตุลาคม 2558
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
173.33 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
32

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

         1. ชื่อโครงการจัดหาผู้รับจ้างงานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..งานบริหารอาคารสุขภาพแห่งชาติ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

            เป็นเงิน 552,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

            วันที่ 8 กันยายน 2558 เป็นเงิน 552,000 บาท(ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

            หนังสือของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค มีนาคม 2558

 

        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

 

            (ลงชื่อ) ....       วศิน   วิริยรัต

                           (นายวศิน   วิริยรัต)