ประกาศราคากลางงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้ลูกตาเทียมชนิดโพลีเอธิลีนที่ผลิตเองในประเทศเปรียบเทียบกับลูกตาเทียมชนิดโพลีเอธิลีนที่นำเข้าในการรักษาผู้ป่วยที่ผ่าตัดเอาลูกตาออกในประเทศไทย : การศึกษาแบบเทียบเท่า สุ่มทดลอง สหสถาบัน (ระยะที่ 3 ปีที่ 3)

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-24 15:43
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ 57-044...
- bytes
ดาวน์โหลด
179 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
32

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

                
        1. ชื่อโครงการการศึกษาผลการใช้ลูกตาเทียมชนิดโพลีเอธิลีนที่ผลิตเองในประเทศเปรียบเทียบกับลูกตาเทียมชนิดโพลีเอธิลีนที่นำเข้าในการรักษาผู้ป่วยที่ผ่าตัดเอาลูกตาออกในประเทศไทย : การศึกษาแบบเทียบเท่าสุ่มทดลอง สหสถาบัน(ระยะที่ 3 ปีที่ 3)/ หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 949,000 บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) .......20 ธันวาคม 2556 ............................
            เป็นเงิน..........................1,481,950.................................................................บาท


        4. หมวดค่าตอบแทน....................................420,000........................................บาท
            4.1ประเภทนักวิจัย ..............สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์....................
            4.2คุณสมบัติของนักวิจัย .............จักรษุแพทย์................
            4.3จำนวนนักวิจัย ................................7.................................................คน


        5. หมวดค่าจ้าง………………………………....…-….................................…..................บาท


        6. หมวดค่าใช้สอย.................................. 1,061,950............................................บาท


        7. ค่าวัสดุ...............................................-........................................................... บาท


        8. ค่าครุภัณฑ์.............................................-....................................................... บาท


        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................................-........................................................ บาท


        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
            10.1จำนวน........................................-....................................................................คน
            10.2................................................-.....................................................................บาท


        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

     ............................. ทพ.จเร  วิชาไทย............................................................................


        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย   

 

AttachmentSize
ราคากลาง.doc34.5 KB