ข่าวสารเครือข่ายภาคี

 • งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2564
  18/06/2021 - 15:54
  ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์
 • โครงการ August Series 2021
  11/06/2021 - 09:48
  ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้จัดโครงการ August Series 2021 ซึ่งเป็นงานประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมีกำหนดจัดงานวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
  10/06/2021 - 16:23
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม รวม 7 ประการ
 • หลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  29/04/2021 - 11:20
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
  20/04/2021 - 10:01
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 เม.ย.2564
 • ประชุมวิชาการประจำปี 2564 สวทช.
  18/03/2021 - 11:59
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 ภายใต้ธีม "30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 25-30 มี.ค. 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
 • โครงการ May Series 2021
  02/03/2021 - 12:08
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมจัดโครงการ May Series 2021 ซึ่งเป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 • วีดิทัศน์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
  02/03/2021 - 11:43
  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดทำชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้แนวคิด "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"