เชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-12-07 14:09
แท็ก 
ระยะเวลา
15 มกราคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
47.01 KB
ดาวน์โหลด
32 ครั้ง
Default image
PDF
310.24 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
368.22 KB
ดาวน์โหลด
325 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่ (Next Generation Sequencing for Genetic and Genomic Studies)" ในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2557 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11
จำนวนผู้อ่าน
4331

โครงการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

 

1. หลักการและเหตุผล

          ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 สวรส. ได้กำหนดกรอบการวิจัย ประกอบด้วย 7 แผนงาน 16 ประเด็นวิจัย ดังต่อไปนี้

 1. ระบบยาและเวชภัณฑ์
 2. ระบบเทคโนโลยี
 3. การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
 4. การสำรวจสภาวะสุขภาพ
 5. มาตรฐานระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ
 6. ระบบบริการปฐมภูมิ
 7. ระบบการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย และระบบการจัดการและการช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์
 8. การพัฒนารูปแบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย
 9. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) _การพัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อป้องกัน CKD และการจัดการ DM
 10. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน_โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ทรัพยากรในภาคสนามกรณีภัยพิบัติ
 11. ระบบหลักประกันสุขภาพและการสร้างความกลมกลืนคุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความยั่งยืน และความพอเพียง ทางการคลัง ของระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
 12. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
 13. Migrant Health
 14. กลุ่มประชากรต่างๆที่ได้รับผลจากการกำหนดด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
 15. วัณโรค (TB)....(สามารถส่งข้อเสนอได้ที่ http://www.hsri.or.th/callfortb ได้โดยตรง)
 16. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

          ที่ผ่าน เนื่องจากข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจัดสรรทุนของ สวรส. มานั้น ส่วนหนึ่งข้อเสนอโครงการยังไม่ตรงกรอบการวิจัยที่ประกาศไว้ หรือ หากตรงกรอบแต่ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการยังไม่ตอบโจทย์ที่ สวรส. กำหนด นอกจากนี้ ข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามายังมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ การทบทวนวรรณกรรมและสถานการณ์ปัญหายังไม่เพียงพอ ส่งผลให้คำถามวิจัยไม่ชัดเจน จึงเห็นสมควรจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นการทำความเข้าใจและให้ข้อมูลในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่ สวรส. กำหนด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อชี้แจงกรอบการวิจัย สวรส. ประจำปีงบประมาณ 2562 และแนวทางการรับข้อเสนอโครงการวิจัย

2.2 เพื่อแนะนำวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง

 

3. รูปแบบการประชุม

3.1 การบรรยาย และ การตอบข้อซักถาม

3.2 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์

 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม

นักวิชาการ นักวิจัย จำนวนประมาณ 300 คน

 

5. ระยะเวลาในการประชุม

วันที่ 15 มกราคม 2561

 

6. สถานที่จัดประชุม

ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร

 

7. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

7.1 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ www.hsri.or.th/register/meeting1 (รับสมัครผ่านเว็ปไซต์เท่านั้น สมัครคลิ๊ก) โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัดเพียง 300 ท่านแรก) ปิดรับสมัครภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงได้จากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

7.3 เอกสารประกอบการประชุม สามารถ download ได้ทางเว็บไซต์ www.hsri.or.th/register/meeting1 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 (ไม่มีเอกสารแจกในห้องประชุม)

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 นักวิชาการ นักวิจัย ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ และกรอบการวิจัย สวรส.ประจำปีงบประมาณ 2562

8.2 นักวิชาการ นักวิจัย สามารถเขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้อง มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สวรส. กำหนด

8.3 นักวิชาการ นักวิจัย สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์ได้

 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โทรศัพท์ 02 832 9200

 

10. งบประมาณ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด

 

ปิดลงทะเบียน(เต็ม)

    ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ฯ

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ความคิดเห็น

ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 2 คน

โทรศัพท์ติดต่อ 0933287475

ANS : ไม่สามารถเพิ่มได้ครับ ผู้เข้าร่วมเต็มจำนวนรับสมัครแล้ว และไม่เปิด walk-in หน้างานครับ ...webmaster

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.