สวรส. เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย “ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
hsri-admin
เมื่อวันที่
2016-10-03 23:25
ระยะเวลา
10 ตุลาคม 2559 ถึง 11 ตุลาคม 2559
Default image
จำนวนผู้อ่าน
318

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่นำไปสู่การปฏิรูปและพัฒนาการดำเนินงานของระบบสาธารณสุขด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

          การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินการหลักประกันสุขภาพ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายและอภิปรายในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางและอนาคตประเทศไทย เสริมประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์หลัก แนวทางการสร้างความกลมกลืนระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพ

         นอกจากนี้ ในห้องย่อยวิชาการ ยังมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ เช่น ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิหลักประกันสุขภาพภาครัฐ การบริหารจัดการระบบยา กรอบการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ นวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ : การดูแลโรคเรื้อรัง การดูแลหลังระยะเฉียบพลัน กลไกเพื่อความยั่งยืนหลักประกันสุขภาพ ผลสัมฤทธิ์หลักประกันสุขภาพจากการสำรวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกาย ฯลฯ โดยในวันสุดท้ายของการประชุมจะมีการประมวลสรุปสาระสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่ทางเลือกแหล่งการคลังเพื่อความยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์  http://www.nhso.go.th/registerfund02/page-register.aspx หรือ
โทร. 0-2965-9616 ต่อ 106, 126, 130

** ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

ความคิดเห็น

สมมัรวันนี้ได้เปล่าค่ะ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.