ประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทํารายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-08-14 21:22
ระยะเวลา
15 สิงหาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562
Default image
จำนวนผู้อ่าน
187

(ร่าง) กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3)

วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.. 2562

ณ ห้องประชุมตันจง พาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพ

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

Chairman : นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

08.30-09.00

ลงทะเบียน

09.00-09.10

เปิดการประชุม

โดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

09.10-09.30

กรอบแนวคิดการวิจัยของระบบยาประเทศไทย โดย ผศ.ดร.สมหญิง พุ่มทอง

นำเสนอ 1stรายงานระบบยาของประเทศไทย

09.30-10.00

นโยบายแห่งชาติด้านยา : ภญ.อัญชลี จิตรักนที

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

โดย 1) ภก.ประพนธ์ อางตระกูล 2) ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 3) ภก.วินิต อัศวกิจวิรี

10.00-10.30

ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร : ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

โดย 1) นพ.วิชัย โชควิวัฒน 2) รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ 3) ภก.วินิต อัศวกิจวิรี

10.30-10.45

รับประทานอาหารว่าง

10.45-11.15

การคัดเลือกยา : ภญ.อัญชลี จิตรักนที

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

โดย 1) ภญ.สุกัญญา เจียระพงศ์ 2) ภญ.ยุพิน ลาวัลย์ประเสริฐ 3) ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช

11.15-11.45

เศรษฐศาสตร์การเมืองกับระบบยา : นพ.วิชัย โชควิวัฒน

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

โดย 1) นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2) กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 3) นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

11.45-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30

กฎหมายเกี่ยวกับยา : รศ.พิเศษ กิตติ พิทักษ์นิตินันท์

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

โดย 1) ภก.ประสาท ลิ่มดุลย์ 2) ภญ.ศรีนวล กรกชกร 3) ภก.สุชาติ จองประเสริฐ

13.30-14.00

การจัดหาและกระจายยา : ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

โดย 1) ผศ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 2) ภก.สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ

14.00-14.15

พักรับประทานอาหารว่าง

14.15-14.45

การเงินการคลังที่เกี่ยวกับยา : ผศ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

โดย 1) นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2) ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช 3) นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์

14.45-15.15

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบยา : ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

โดย 1) นพ.ทินกร โนรี 2) ผศ. ดร. ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 3) ภก.ศุภชัย สายบัว

15.15-16.00

สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะรายงานระบบยาในภาพรวมของวันแรก

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

Chairman : นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

09.00-09.30

การใช้ยา : ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

โดย 1) รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ 2) ภก.วรวิทย์ กิติวงศ์สุนทร 3) รอชื่อ

09.30-10.00

อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน : ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

โดย 1) ภก.ศุภชัย สายบั2) ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร 3) ภก.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน

10.00-10.30

การค้าระหว่างประเทศกับระบบยา : ดร.ชุติมา อรรคลีพันธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

โดย 1) รศ.ดร.จิราพร ลิ่มปานานนท์ 2) นางอัจฉรา เอกแสงศรี 3) นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

10.30-10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-11.15

ระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารด้านยา : ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

โดย 1) ดร.นพ.นวนรรณ ธีระอัมพรพันธุ์ 2) ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 3) ดร.ภก.นพดล ชะลอธรรม

11.15-11.45

ชีววัตถุ : ภญ.ดร.สุธีรา เดชคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

โดย 1) นพ.นคร เปรมศรี 2) .พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์  3) ภก.ผศ.ดร. วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน

11.45-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15

ทิศทางการพัฒนาระบบยาที่สอดคล้องกับระบบการแพทย์และสาธารณสุข และการพัฒนาประเทศ โดย ภญ.ดร.วลัยพร พัชรนฤมล

14.15-14.30

สรุปผลภาพรวมและแนวทางการดำเนินงานต่อไป

14.30-15.00

ปิดประชุม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เอกสารการประชุม Download จาก QR CODE หรือ Google Drive ที่นี่

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.