ประกาศรับบทความ Migrant Health 2019

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-08-07 20:58
ระยะเวลา
07 สิงหาคม 2562
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
JPG
966.08 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
913

         สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงระหว่างภาคีสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (Letter of Agreement among Organizations participating in the WHO-RTG Country Cooperation Strategy : CCS) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับการดูแลสุขภาพให้แก่ประชากรข้ามชาติและกลุ่มเปราะบาง ผ่านยุทธศาสตร์การทำงาน 3 ด้านประกอบด้วย (1) การสร้างและการจัดการองค์ความรู้ (2) การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และ (3) การสร้างเสริมศักยภาพเชิงองค์กรและเครือข่ายการทำงาน

         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ผลงานวิจัยในการขับเคลื่อนและการตัดสินใจเชิงนโยบายผ่านกลไกต่างๆ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติระหว่างสถาบันที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากรข้ามชาติในประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในปี 2562 สวรส. จึงมีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 และ สวรส. มีความยินดีที่จะรับบทคัดย่อ เพื่อคัดเลือกสำหรับการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) ของการประชุมคือ “สุขภาพคนข้ามชาติ: ความจริง-กับ-สิ่งที่รับรู้” ซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุม การเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลลัพธ์สุขภาพของ (1) แรงงานข้ามชาติ (2) เด็กข้ามชาติ (3) ชนชาติพันธุ์ และ (4) การจัดระบบประกันสุขภาพสำหรับประชากรข้ามชาติ

ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อสำหรับโปสเตอร์ ซึ่งครอบคลุมชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และสาระสำคัญของการศึกษา ได้ทางอีเมล nutnitima@hsri.or.th หรือ Piyachat@hsri.or.th ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 โดยให้ระบุคำว่า “Migrant Health 2019” ไว้หน้าชื่อบทความที่เสนอ

ขั้นตอนและรายละเอียดการเสนอบทคัดย่อ

 1. บทคัดย่อ รับทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 1-2 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวม references

 2. เนื้อหาบทคัดย่อ

  • ชื่อเรื่อง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของคำแรกเท่านั้น ที่เหลือใช้ตัวเล็กทั้งหมด

  • ชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย (ถ้าผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย มาจากหลายหน่วยงาน ให้กำกับตัวเลข 1, 2, 3 เป็นตัวยกไว้ท้ายนามสกุลของผู้นั้น)

  • สถานที่ทำงาน (ถ้าผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย มาจากหลายหน่วยงาน ให้กำกับตัวเลข 1, 2, 3 เป็นตัวยกไว้หน้าชื่อของหน่วยงานนั้น)

  • เนื้อความบทคัดย่อ ประกอบด้วย ความเป็นมาและเหตุผล (Background), วัตถุประสงค์ (Objectives), วิธีการ (Methods), ผลการดำเนินการ (Results), และสรุป (Discussion and conclusions)

  • References: ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver

  • คำสำคัญ 3-5 คำ

 3. Font: TH SarabunTH ขนาด 16, Space 1.5

 4. ผู้ส่งผลงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดก่อนจัดส่ง เพราะฝ่ายจัดทำจะไม่ทำการพิสูจน์อักษรซ้ำ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

 5. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จะได้เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

การส่งบทคัดย่อ

 1. ส่งบทคัดย่อ เป็นไฟล์ Microsoft word มาที่ e-mail address: ณัฏฐ์นิธิมา แจ้งประจักษ์ nutnitima@hsri.or.th หรือ ปิยะฉัตร สมทรง piyachat@hsri.or.th

 2. หมดเขตรับบทคัดย่อ 15 กันยายน 2562

 3. ประกาศผลการตอบรับบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 25 กันยายน 2562

 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 832 9269, 02 832 9271


โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.