โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปีงบประมาณ 2562

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-01-25 15:50
ระยะเวลา
25 มกราคม 2562 ถึง 25 เมษายน 2562
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
578

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปีงบประมาณ 2562

ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักการและเหตุผล

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายที่นำไปสู่การดำเนินงานการแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยที่มีคุณภาพย่อมมาจากข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของนักวิจัยส่วนใหญ่คือการพัฒนาโจทย์วิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้ สวรส.ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย ผู้จัดการงานวิจัย ตลอดจนนักวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการวิจัยและบริหารโครงการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

          จากการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านสาธารณสุขอันได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในการพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานวิจัย และการพัฒนาระบบวิจัยต่างๆ ตลอดจนการจัดการความรู้ การสื่อสารความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความรู้ในการพัฒนาสุขภาพ

          ทั้งนี้ เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นเกิดเป็นไปอย่างเข้มแข็ง จนสามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างขององค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพของประเทศไทย ที่นำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพให้ตอบสนองการพัฒนาสุขภาพของประชาชน บรรลุพันธกิจในการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิจัยทางระบบสุขภาพและการแพทย์ในระดับเขต ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

          สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมพัฒนานักวิจัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเครือข่ายประชาคมน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในการเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระบบสุขภาพ ผ่านการทำโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างทีมวิจัย หรือในรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น การสร้างโอกาสให้นักวิจัยที่มีความสนใจในประเด็นระบบสุขภาพในภาคใต้ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านระบบสุขภาพเกี่ยวกับการพัฒนาโจทย์วิจัย

 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านระบบสุขภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยระบบสุขภาพ

เนื้อหาหลักในหลักสูตร

 1. ตั้งโจทย์วิจัยเพื่อตอบโจทย์ตามความจำเป็นด้านสุขภาพ และการพัฒนาระบบสุขภาพ ที่มีข้อมูลทางวิชาการที่สะท้อนปัญหาในเชิงระบบที่ชัดเจน และการออกแบบวิธีวิจัย

 2. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 3. การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการ

รูปแบบการฝึกอบรมและวิทยากร

 1. บรรยายจากวิทยากร สวรส.และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 2. ผู้เข้ารับการอบรมให้แจ้งความจำนงพร้อม concept paper ยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หรือ ข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) ฉบับเต็ม (สามารถใช้ตามแบบฟอร์มของ สวรส.ได้)

 3. เลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบจาก concept paper หรือ ข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) เครือข่ายละไม่เกิน 20 เรื่อง (สำหรับ concept paper 1 เรื่องให้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 2 ท่าน)

 4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

นักวิชาการและนักวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา

2. เคยมีประสบการณ์ในการทำวิจัย

3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรโดยสมัครใจและได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เครือข่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวนไม่เกิน 40 คน ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่มีความสนใจงานวิจัยด้านสาธารณสุข ระบบสุขภาพ หรืองานวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข และบุคลากรในระบบสาธารณสุขในเขตพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร แพทย์แผนไทย และนักวิชาการสาธารณสุข ที่มีความสนใจด้านงานวิจัยในประเด็นดังกล่าว

 2. วิทยากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเจ้าหน้าที่ สวรส. จำนวน 15 คน

ระยะเวลา และสถานที่ในการฝึกอบรม

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 -5 เดือนมีนาคม 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่จัดจะระบุเมื่อใกล้วันดำเนินงาน)

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

 1. ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมแจ้งความจำนงพร้อม concept paper ยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์ม หรือ ข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) ฉบับเต็ม (สามารถใช้ตามแบบฟอร์มของ สวรส.ได้) เอกสารได้ที่ Link: จาก website ของ สวรส.

 2. ส่งมายัง

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ตึกโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 ฝั่งคลินิกกายภาพบำบัด

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

หรือ Email: RIHS.WU@gmail.com

 1. ปิดรับ concept paper

  1. ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (หากมีการส่ง concept paper มาเกิน 20 เรื่อง จะทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง 20 เรื่อง)

 2. ประกาศผล

  1. ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข https://www.hsri.or.th/ และทาง Facebook ของ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

งบประมาณ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส. สนับสนุนค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง และค่าเดินทางตามจริงไม่เกินระเบียบของ สวรส.) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเบิกค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)

1. มีนักวิจัยหน้าใหม่ที่ได้เรียนรู้และเข้าใจการวิจัยเชิงระบบและนโยบายสุขภาพ โดยเฉพาะการกำหนดโจทย์และวิธีการวิจัย

2. มีจำนวนข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพัฒนาอย่างน้อย 3 โครงการที่มีคุณภาพต่อครั้ง สามารถส่งขอรับการสนับสนุนทุนตามระบบของ สวรส.ได้

3. เกิดระบบการจัดการงานวิจัยเชิงระบบและนโยบายสุขภาพขึ้นในพื้นที่ โดยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยสุขภาพและการแพทย์ และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนา

ผู้รับผิดชอบและประสานงาน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โทร. 02 832 9221

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-672-600 หรือ 093-794-9282
 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.