เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงประกาศกรอบวิจัยปี 63

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-01-02 10:18
ระยะเวลา
02 มกราคม 2562
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
21.9 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
66.3 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
308.1 KB
ดาวน์โหลด
15 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
5011

โครงการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

1. หลักการและเหตุผล

         ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เพื่อเร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สวรส. ได้กำหนดกรอบการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 8 แผนวิจัย ดังต่อไปนี้

1) ระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี

 • การวิจัยระบบยาและเวชภัณฑ์ ได้แก่ การเข้าถึงยา นโยบายราคายาและการจัดซื้อยารวม การใช้ยาสมเหตุผล และการเฝ้าระวังคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • การวิจัยระบบเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

2) ระบบเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์

3) การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

4) ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ

5) ระบบบริการสุขภาพ

6) ระบบอภิบาลสุขภาพ

7) กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

 • Migrant Health
 • วัณโรค
 • ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
 • การป้องกัน รักษาโรคที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรืออนามัยสิ่งแวดล้อม

8) วิจัยมุ่งเป้า: กลุ่มเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข

          ที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจัดสรรทุนของ สวรส. ส่วนหนึ่งข้อเสนอโครงการยังไม่ตรงกรอบการวิจัยที่ประกาศไว้ หรือหากตรงกรอบแต่ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการยังไม่ตอบโจทย์ที่ สวรส. กำหนด นอกจากนี้ ข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามายังมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ การทบทวนวรรณกรรมและสถานการณ์ปัญหายังไม่เพียงพอ ส่งผลให้คำถามวิจัยไม่ชัดเจน จึงเห็นสมควรจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นการทำความเข้าใจและให้ข้อมูลในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่ สวรส. กำหนด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อชี้แจงกรอบการวิจัย สวรส. ประจำปีงบประมาณ 2563 และแนวทางการรับข้อเสนอโครงการวิจัย

2.2 เพื่อแนะนำวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

2.4 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง

3. รูปแบบการประชุม

3.1 การบรรยาย และ การตอบข้อซักถาม

3.2 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์

4. ผู้เข้าร่วมประชุม

นักวิชาการ นักวิจัย จำนวนประมาณ 300 คน

5. ระยะเวลาในการประชุม

วันที่ 23 มกราคม 2562

6. สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

7. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

7.1 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ www.hsri.or.th/register/meeting1 (รับสมัครผ่านเว็ปไซต์เท่านั้น) โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่านแรก) ปิดรับสมัครภายในวันที่ 16 มกราคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงได้จากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

7.3 เอกสารประกอบการประชุม สามารถ download ได้ทาง google drive ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 (ไม่มีเอกสารแจกในห้องประชุม)

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 นักวิชาการ นักวิจัย ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ และกรอบการวิจัย สวรส.ประจำปีงบประมาณ 2563

8.2 นักวิชาการ นักวิจัย สามารถเขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้อง มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สวรส. กำหนด

8.3 นักวิชาการ นักวิจัย สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์ได้

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โทรศัพท์ 02 832 9221

10. งบประมาณ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด

ขออภัยปิดรับสมัคร

 

QRCODE Download เอกสาร

รายชื่อผู้เข้าประชุม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.