การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเรื่องและการใช้เรื่องเล่า ระยะที่ 3

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-08-22 10:23
ระยะเวลา
22 สิงหาคม 2561 ถึง 25 สิงหาคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
DOCX
18.85 KB
ดาวน์โหลด
89 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
252

คำชี้แจงสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ระบบการจัดการงานวิจัย

หลักสูตร “การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเรื่องและการใช้เรื่องเล่า” ระยะที่ 3

วันที่ 4-7 กันยายน 2561 ณ พนาศรม รีสอร์ท จ.นนทบุรี จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

------------------------------------------------------------------------------

 1. การประกาศรายชื่อเป็นการเรียงตามตัวอักษร เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว หากประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้กรอกรายละเอียดในใบสมัครเพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าร่วม และส่งกลับมายังนางสาวแพรว เอี่ยมน้อย e-mail: praewe@gmail.com ภายในเวลา 09.00 น. ของวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ
 2. จำนวนผู้เข้าร่วมสมัคร จำกัดสิทธิ์ทีมละ 2 คน ต่อ 1 Concept Note
 3. โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกช่องในใบสมัคร
 4. ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ครบทุกวันตามที่ระบุ
 5. สวรส.จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญ กำหนดการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังท่าน/หน่วยงานของท่าน หลังจากท่านส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
 6. หากกรอกใบสมัครส่งแล้ว มีเหตุอันเกิดจากผู้เข้าร่วมในการเปลี่ยนการเดินทาง หรือ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 7. ระยะเวลาในการประชุมฯ จะส่งกำหนดการเพื่อทราบภายหลัง
 8. รายละเอียดการเดินทาง
  • เครื่องบิน: สวรส.ดำเนินการจองให้ หากต้องการเดินทางในวันและเวลานอกเหนือจากที่ระบุไว้จะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ สวรส.จะจัดหาตั๋วชั้นประหยัด ซึ่งไม่สามารถระบุที่นั่ง ไม่มีค่าน้ำหนักกระเป๋า และไม่มีอาหารบนเครื่อง แต่จะสามารถเบิกค่า taxi ได้ตามจริง
  • รถยนต์ส่วนบุคคล: สวรส.เบิกค่าใช้จ่ายให้ตามจริงคำนวณระยะทางกิโลเมตรละ 4 บาท โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์พร้อมจังหวัด และไม่สามารถเบิกค่าเดินทางอื่นใดได้อีก
  • รถโดยสาร/รถไฟ: ถ่ายรูปบัตรโดยสารที่ระบุชื่อตัวและราคา เพื่อนำมาแนบในการเบิก
 9. การแต่งกาย ขอให้สวมใส่ชุดลำลองที่สบายเหมาะแก่การลุก นั่ง นอน ยืน เดิน วิ่ง
 10. รายละเอียดห้องพัก
  • ประสงค์พักเดี่ยว ทั้งนี้ สวรส.จะออกค่าใช้จ่ายให้เพียงครึ่งหนึ่ง
  • ไม่ประสงค์พักค้างคืน
  • ส่วนที่เหลือ สวรส.จะขออ้างอิงการจองจากในระยะที่ 2 เพื่อจัดคู่และจัดกลุ่มในการเข้าพักต่อไป
 11. กรุณานำ notebook มาด้วย หากใครมีปลั๊กพ่วงให้นำติดตัวมาด้วย
 12. ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าร่วมเบิกจากต้นสังกัด

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.