โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ระบบการจัดการงานวิจัย ระยะที่ 2

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-07-06 11:24
ระยะเวลา
06 กรกฎาคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
DOCX
19.3 KB
ดาวน์โหลด
385 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
931

คำชี้แจงสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ระบบการจัดการงานวิจัย

หลักสูตร “การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเรื่องและการใช้เรื่องเล่า” ระยะที่ 2

วันที่ 5-8 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

------------------------------------------------------------------------------

 1. การประกาศรายชื่อเป็นการเรียงตามตัวอักษร เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว หากประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้กรอกรายละเอียดในใบสมัคร (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) เพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าร่วม และส่งกลับมายังนางสาวแพรว เอี่ยมน้อย e-mail: praewe@gmail.com ภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

 2. โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกช่องในใบสมัคร

 3. ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ครบทุกวันตามที่ระบุ

 4. สวรส.จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญ กำหนดการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังท่าน/หน่วยงานของท่าน หลังจากท่านส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

 5. หากกรอกใบสมัครส่งแล้ว มีเหตุอันเกิดจากผู้เข้าร่วมในการเปลี่ยนการเดินทาง หรือ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 6. ระยะเวลาในการประชุมฯ กำหนดการเริ่ม 12.00 น. ของวันที่ 5 ส.ค. 61 และสิ้นสุดเวลา 13.30 น. ของวันที่ 8 ส.ค. 61 (มีกิจกรรมภาคกลางคืนในแต่ละวัน) ดังนั้นขอให้พิจารณาการเดินทางเพื่อสามารถเข้าร่วมตามเวลากำหนดการ

 7. รายละเอียดการเดินทาง

  1. เครื่องบิน: สวรส.จะดำเนินการจองให้ ดังนั้นขอให้ท่านระบุรายละเอียดให้ชัดเจน หากต้องการเดินทางในวันและเวลานอกเหนือจากที่ระบุไว้จะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ สวรส.จะจัดหาตั๋วชั้นประหยัด ซึ่งไม่สามารถระบุที่นั่ง ไม่มีค่าน้ำหนักกระเป๋า และไม่มีอาหารบนเครื่อง แต่จะสามารถเบิกค่า taxi ได้ตามจริง

  2. รถยนต์ส่วนบุคคล: สวรส.เบิกค่าใช้จ่ายให้ตามจริงคำนวณระยะทางกิโลเมตรละ 4 บาท โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์พร้อมจังหวัด และไม่สามารถเบิกค่าเดินทางอื่นใดได้อีก

  3. รถโดยสาร/รถไฟ: ถ่ายรูปบัตรโดยสารที่ระบุชื่อตัวและราคา เพื่อนำมาแนบในการเบิก

 8. การแต่งกาย ขอให้สวมใส่ชุดลำลองที่สบายเหมาะแก่การลุก นั่ง นอน ยืน เดิน วิ่ง

 9. รายละเอียดห้องพัก สวรส.ออกค่าที่พักให้จำนวน 3 คืน คือ คืนวันที่ 5-7 ส.ค.61 เท่านั้น หากท่านใดประสงค์พักก่อนหรือพักต่อ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

  1. ประสงค์พักเดี่ยว ให้ระบุในใบสมัครให้ชัดเจน ทั้งนี้ สวรส.จะออกค่าใช้จ่ายให้เพียงครึ่งหนึ่ง

  2. ประสงค์พักคู่กับใคร ให้ระบุในใบสมัครด้วย

  3. พักกับใครก็ได้ ทางสวรส.จะดำเนินการจับคู่ให้ตามความเหมาะสม

  4. ไม่ประสงค์พักค้างคืน ให้ระบุในใบสมัครด้วย

 10. กรุณานำ notebook มาด้วย หากใครมีปลั๊กพ่วงให้นำติดตัวมาด้วย

 11. ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าร่วมเบิกจากต้นสังกัดเอง

 12. หากมีข้อสงสัยอื่นใดนอกเหนือจากข้างต้น กรุณาติดต่อโทรศัพท์ประสานส่วนบุคคลที่ นส.แพรว 086-4142730 และ นส.อัปสร 02-8329267

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่สอง

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง (ระยะที่ 1.5)
1 กชพร เขื่อนธนะ เติมพลัง สานฟัน
2 กนกพร ตันเจริญ ประกายความคิด ไม่ทิ้งฝัน
3 กมลวรรณ เขียวนิล มะเร็ง มาเล็ง
4 กรองกาญจน์ การเนตร อาหารจากทะเล
5 กัญญาภัค เงาศรี ข้อมูลไม่เท่ากัน โอกาสก็ต่างกัน
6 กาญจนา ทิพย์สุข สายน้ำไม่ไหลกลับ
7 แก้วตา สังขชาติ ต้นมะขามคืนชีวิต
8 จรวยพร นุระทะนะ น้ำตาและความทรงจำ
9 จันทร์จิรา แสงสินธิ์ ภูเขาในใจ
10 จินตนา แสงจันทร์ วันที่ไร้พันธนาการ
11 จิราภา สิทธิยะ รองเท้าที่หายไป
12 จุฑาภรณ์ ลิ่มสุวรรณมณี พรุ่งนี้ไปหาหมอกันเถอะ
13 จุฬาพร พันธ์กำเหนิด พื้นที่ชีวิต
14 จุฬารัตน์ สุริยาทัย คนไทย 5 วัน
15 ชาทัส สวัสดิกุล ทางเลือก
16 ฐิติมา นาดี หน้าต่างที่ไม่เลือนราง
17 ณัฐธิยา ปัญญาเดช เกือบดับ สามีขับรถหนี
18 ณิศศา เกียรติ์กิตติพงษ์ คำสารภาพของลูก (อ)กตัญญู
19 ตรินัยน์ ทากัน วันฟ้าใส
20 ถนัด ใบยา คนกับป่า
21 ทิวากร พงษ์ขัน แทนลุงแทน
22 ธนัย เกตวงกต เปิดเปลือกผู้ชายขายน้ำ
23 ธวัชชัย โชติสุข เทียนธรรม
24 ธัญญารัตน์ ทัศนีมงคญ ความเจ็บปวดหมายเลข 1
25 นภดล สุดสม ปมสังหาร
26 นภัทร พิพ่วนนอก รอรักคืนใจ
27 นิยม จันทร์แนม ความห่วยใยของบ่าว
28 นิยม สุนทร ฉันรู้แล้ว
29 เนติกา หทัยวิพุธพงศ์ ชีวิตใหม่
30 บุญทวี เทียมวัน Life goes on
31 ปรีดา นัคเร ยิ่งรู้จักยิ่งรักการออกกำลังกาย
32 ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ ความจริงจากการก้าวข้าม
33 พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ ใจไม่แกร่งพอ
34 พนมวัลณ์ แก้วหีด เส้นทางครูหมอ
35 พวงรัตน์ จินพล ผิดที่ฉันหรือผิดที่หมอ
36 พิมพวรรณ เรืองพุทธ ชีวิตเหมือนอยู่ในเปลว
37 พิสมัย มะลิลา เงาสะท้อนที่ไม่เลือนหาย
38 โพยมพร รักษาชล จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว
39 ภัทริน อนุตริยะ ก้าวผ่านความล้มเหลวในการลดความความอ้วน
40 มะลิวัลย์ เรือนคำ ป้าหวาน...ผู้โดดเดี่ยว
41 รัฐวารี เพิ่มสิน สายใยที่รอคอย ผ่านสายตาที่เฝ้ามอง
42 รัตติยา อักษรทอง ทางเบี่ยง
43 รุจิรัตน์ ชูจินดา หมอ ผี หรือหมออนามัย
44 วนิสา หะยีเซะ เลี้ยงรอดแต่ไม่รอดตาย
45 วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล เรื่องเล่า…เธอผู้ไม่แพ้
46 วรัญญา จิตรบรรทัด แรงปรารถนา
47 วาริสา ทรัพย์ประดิษฐ เสียงจากพื้นที่
48 วิชัย นิลคง ภาพ...สร้างสุขภาพ
49 วิโชคธำรง อังก์สิริยา เสียงสะท้อน
50 วิลาภา ยศมาดี แสงสุดท้าย
51 วิไล จันทร์แนม สิ่งที่หายไป
52 วิไล อุดมพิทยาสรรพ เก็บไว้ในความทรงจำ
53 ศวรรยา เลาหประภานนท์ ความเชื่อ
54 ศศิธร ใจสวย บทบาทอิสระ
55 ศศิธร บรรณรัตน์ ความเคยชิน
56 ศุภพิชญ์ ตาลตา ถ้วนหน้าแต่ไม่ทั่วฟ้า
57 สมพร ประสงค์ เปลวไฟแห่งความหวัง
58 สาโรจน์ เพชรมณี เรื่องเล่าชาววิปัสสนา
59 สาวิตรี อินธรรม เสียงจากหลังม่าน
60 สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ เรื่องเล่าของฉัน “ผู้รังสรรค์..ฉันในวันนี้”
61 สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี คืนข้ามปี
62 สุรีย์พร ไกรไพบูลย์ จำเป็นจริงหรือ
63 สุลีวรรณ จองหนุ่ย คำถามที่ไม่มีคำตอบ
64 แสงเพลิน จารุสาร รับรู้ด้วยหัวใจ
65 อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช เวลาของรอยยิ้ม
66 อภิญญา เลาหประภานนท์ วาระสุดท้าย
67 อรทัย ศรีศิลป์ วันพ่อ
68 อรนาฏ พลธนะ ในความโชคร้าย ยังมีความโชคดีเสมอ
69 อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ แพ้อาหารทะเล
70 อาดัม นีละไพจิตร โห หรอ โอ้ อืม
71 อารยา เขื่อนเขื่อนเพชร มองต่างมุม
72 อารยา สุขสม ความรักที่ถูกมองข้าม
73 อิสระ สุทธิชูจิต พ่อแม่ต่างมิติ
74 อุเชนทร์ เชียงเสน วิ่ง สู้ ฟัด

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.