โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบ 62

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-06-08 13:17
ระยะเวลา
08 มิถุนายน 2561 ถึง 08 กรกฎาคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
45.61 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
55.62 KB
ดาวน์โหลด
148 ครั้ง
Default image
PDF
124.46 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
2237

โครงการประชุมพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

1. หลักการและเหตุผล

          ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติในการเร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงานนั้น

          ทั้งนี้ มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งเข้าขอรับการสนับสนุนทุนจำนวน 443 โครงการ แบ่งเป็น ข้อเสนอโครงการที่ขอรับทุนในแผนวิจัยดังนี้ แผนกลุ่มประชากรต่างๆ ที่ได้รับผลจากการกำหนดด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง และ Migrant Health จำนวน 106 โครงการ , แผนระบบหลักประกันสุขภาพและการสร้างความกลมกลืนคุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความยั่งยืน และความพอเพียง ทางการคลัง ของระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) จำนวน 92 โครงการ , แผนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จำนวน 110 โครงการ , แผนระบบเทคโนโลยี มาตรฐานระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ และการสำรวจสภาวะสุขภาพ จำนวน 104 โครงการ และแผนงานระบบยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 31 โครงการ

          ทั้งนี้ สวรส. ได้จัดกระบวนการคัดกรองข้อเสนอโครงการดังกล่าวเบื้องต้น ก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ พิจารณาให้ความเห็น ซึ่งโครงการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นนี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไข นักวิจัยสามารถปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการงานวิจัยของ สวรส. และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระบบสุขภาพ สวรส. จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย ปี 2562 ตามคู่มือและระเบียบ สวรส. อีกทั้งเพื่อเป็นการทำความเข้าใจและให้ข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อกำหนดในสัญญารับทุน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่ สวรส. กำหนด และมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยตามคู่มือและระเบียบการบริหารจัดการงานวิจัย สวรส.

2.2 เพื่อแนะนำวิธีการจัดทำรายงานการวิจัย งวดงานงวดเงินตามแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัย สวรส.

2.4 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง

3. รูปแบบการประชุม

3.1 การบรรยาย และ การตอบข้อซักถาม

3.2 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ

4. ผู้เข้าร่วมประชุม

นักวิชาการ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สวรส. จำนวน 90 คน

5. ระยะเวลาในการประชุม

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

6. สถานที่จัดประชุม

ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร

7. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

7.1 ลงทะเบียน

7.1.1 ส่งแบบตอบรับกลับ สวรส.

7.1.2 ลงทะเบียนออนไลน์ >> กดที่นี่ ลงทะเบียน

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงได้จากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

7.3 เอกสารประกอบการประชุม สามารถ download ได้ทางเว็บไซต์ www.hsri.or.th/research2562 (ไม่มีเอกสารแจกในห้องประชุม)

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 นักวิชาการ นักวิจัย ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยตามระเบียบ สวรส.

8.2 นักวิชาการ นักวิจัย สามารถจัดทำรายงานตามงวดงานงวดเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ สวรส. กำหนด

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โทรศัพท์ 02 832 9221

10. งบประมาณ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สนับสนุนค่าวิทยากร เอกสารประกอบการประชุม และสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด

 


เอกสารการประชุม


 

ความคิดเห็น

การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ทดลองควรเชื่อมโยงประโยชน์ต่อสุขภาวะคนไทย

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.