วิดีโอชุดความรู้เรื่องโรคสมาธิสั้น ตอน บุคคลที่มีชื่อเสียง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2017-12-31 10:52
แท็ก 
ชุดความรู้เรื่องโรคสมาธิสั้น ตอนบุคคลที่มีชื่อเสียง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สวรส. เป็นการทบทวนเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เดิมที่มีอยู่ โดยเป็นแผน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 - 2562) ที่มาร่วมกันมองบนฐานการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีการทำงาน ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในอนาคตอย่างรอบด้านมากขึ้น
จำนวนผู้อ่าน
164

 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้จัดทำ VDO คู่มือเทคนิคและกระบวนการปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่โรงเรียน เพื่อให้ครูสามารถจัดการปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์และฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์เด็กสมาธิสั้นที่โรงเรียน โดยการปรับพฤติกรรมด้วยเหตุผล การสร้างเงื่อนไข การทำตามข้อตกลง และร่วมมือในการปรับพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม โดยคู่มือเล่มนี้จะช่วยเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กสมาธิสั้นให้กับคุณครู การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้ดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นกับผู้ปกครองและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับครูหรือผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น ผู้ปกครอง บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.