HEALTH@I สุขภาพคนไทยเริ่มได้ที่ฉัน ตอน คนนอนดึก

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2015-06-09 14:10
ชนิดวีดีโอ 
HEALTH@I สุขภาพคนไทยเริ่มได้ที่ฉัน ตอน คนนอนดึก
จำนวนผู้อ่าน
403

 

จากปัญหาระบบสุขภาพที่สำคัญปัญหาหนึ่ง เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น โดยค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแบบผิดสัดส่วนเมื่อเทียบกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) สอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ที่รวบรวมข้อมูลรายจ่ายสุขภาพของครัวเรือนไว้ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งนี้ "ผลการศึกษาภาระโรคและการเจ็บป่วยของประชากรไทย" พบปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนไทยเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกหลักโภชนา

ตัวอย่างเช่น การนอนดึก ที่นำไปสู่การพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การก่อเกิดการเจ็บป่วยต่อสุขภาพ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต รวมไปถึงการกระทบต่อสุขภาพจิต ตามมา

แนวทางสำคัญของการลดปัญหาดังกล่าว คือ การส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันของประชาชนในการปรับพฤติกรรมที่ลดการเกิดโรคต่างๆ ดังกล่าว ทำให้ประชาชนในสังคมตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนมีทางเลือกในการดำเนินชีวิต ที่ดีมีสุข และส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.