HEALTH@I สุขภาพคนไทยเริ่มได้ที่ฉัน ตอน คนพันธุ์เค็ม

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2015-06-09 13:58
ชนิดวีดีโอ 
HEALTH@I สุขภาพคนไทยเริ่มได้ที่ฉัน ตอน คนพันธุ์เค็ม
จำนวนผู้อ่าน
165

 

จากปัญหาระบบสุขภาพที่สำคัญปัญหาหนึ่ง เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น โดยค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแบบผิดสัดส่วนเมื่อเทียบกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) สอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ที่รวบรวมข้อมูลรายจ่ายสุขภาพของครัวเรือนไว้ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ทั้งนี้ พบสาเหตุสำคัญของการสูญเสียด้านสุขภาพของประเทศ  ซึ่งล้วนเกิดจากโรคที่ป้องกันได้จากการปรับพฤติกรรม สอดคล้องกับ "ผลการศึกษาภาระโรคและการเจ็บป่วยของประชากรไทย" พบปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนไทยเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกหลักโภชนา

ตัวอย่างเช่น โรคไต ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขในประเทศไทย เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการเบื้องต้น ผู้ป่วยที่มารับการรักษาส่วนใหญ่จึงมักจะมีค่าการทำงานของไตเหลือน้อย หรือต่ำกว่า 20% ซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียทั้งด้านของต้นทุนค่ารักษาพยาบาล  ต้นทุนทางการเงินและจำนวนเวลาจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  ต้นทุนทางการเงินและจำนวนเวลาจากการขาดงานอันเนื่องมาจากการเข้ารักษาในสถานพยาบาล

แนวทางสำคัญของการลดปัญหาดังกล่าว คือ การส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันของประชาชนที่ลดการเกิดโรคต่างๆ ดังกล่าว ทำให้ประชาชนในสังคมตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนมีทางเลือกในการดำเนินชีวิต ที่ดีมีสุข และส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.